Nasze rozwiązania


Rozwiązania na miarę Twoich potrzeb - to nie jest puste hasło. Tutaj prezentujemy konkretne przykłady naszej pracy. Może znajdziesz tu rozwiązanie dla siebie. A jeśli nie - stworzymy je dla Ciebie, na miarę Twoich potrzeb.

Data

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie

Restrukturyzacja jako poprawa płynności finansowej firmy


01/2024


Profil klienta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Branża TSL (transport, spedycja i logistyka)

Roczny przychód 80.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient borykał się z brakiem płynności finansowej. Jego zadłużenie było na poziomie 40.000.000 PLN wobec 1300 wierzycieli. To sprawiło, że nie był stanie terminowo wywiązywać się ze swoich zobowiązań.


Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji aktywów i pasywów Klienta zarekomendowaliśmy otwarcie postępowania o zatwierdzeniu układu (PZU). Wynegocjowaliśmy 4-miesięczną ochronę Klienta przed egzekucją, przed wypowiedzeniem najważniejszych umów (leasing, najem, faktoring), brak obowiązku zapłaty długów objętych restrukturyzacją.

Oprocentowanie kredytu niższe o 10% w skali roku w czasie wysokiej inflacji


12/2022


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Transport, usługi zagospodarowania zieleni, handel detaliczny

Roczny przychód 6.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient potrzebował dodatkowych środków na bieżącą działalność, ale był przekonany, że już więcej kredytów bankowych nie jest w stanie uzyskać. Posiadał kilka kredytów dla podmiotów mikro, które z uwagi na ten segment były wysoko oprocentowane.


Rozwiązanie

Mimo, że firma kwalifikuje się jako mikroprzedsiębiorstwo przeprowadziliśmy jej pełną analizę finansową, tak jak w przypadku Klienta korporacyjnego. Dzięki czemu uzyskała dostęp do produktów z wyższego segmentu czyli większe kredytowanie (2,5 mln zł w ty 1 mln na rozwinięcie działalności) z niższym oprocentowaniem, w skrajnym przypadku o 10% w skali roku.

Gwarancja zamiast kaucji


09/2022


Profil klienta

Spółka komandytowa

Branża budowlana, kontrakty z JST i B2B

Roczny przychód 25.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Spółka miała możliwość pozyskania nowych kontraktów ale nie miała odpowiedniego zaplecza finansowego. Banki odmawiały udzielenia jej kredytów z uwagi na branżę, niski współczynnik kapitałów własnych, nieregularne przychody (długoterminowe kontrakty) i brak majątku mogącego stanowić zabezpieczenie.


Rozwiązanie

Aby uwolnić środki Klienta zablokowane kaucjami na rzecz zleceniodawców, pomogliśmy mu uzyskać gwarancje funduszy poręczeniowych wspierających przedsiębiorców w Wielkopolsce. Dodatkowym atutem były niskie koszty otrzymania gwarancji i krótki czas jej uzyskania (tydzień). Kwota gwarancji 1,5 mln PLN. Klient zawarł nowe kontrakty.

Ubezpieczenie jako jeden z elementów planowania sukcesji w firmie


05/2022


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja artykułów metalowych

Roczny przychód 5.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klientka z pomocą naszej Kancelarii uzyskała 2 mln kredytu na działalność swojej firmy. Firmę prowadziła wspólnie z mężem, którego ustanowiła zarządcą sukcesyjnym na wypadek jej śmierci. Małżonkowie sporządzili tzw. wzajemne testamenty i oboje ubezpieczyli się (krzyżowo) na życie - odpowiednio na 280 i 528 tysięcy zł, a ich polisy obejmowały tylko życie ubezpieczonych. Polisy zawierały opcję gromadzenia kapitału, który mógł być wypłacony po 30 latach.


Rozwiązanie

Wykonaliśmy analizę polis ubezpieczeniowych Klientów pod kątem możliwych do wystąpienia scenariuszy. Efektem analizy było zwiększenie sumy ubezpieczenia każdego z małżonków do 2 mln zł czyli do poziomu firmowych zobowiązań kredytowych, skrócenie okresu ubezpieczenia do 15 lat czyli okresu w którym klienci planują prowadzić działalność zarobkową i w którym planują spłacić wszelkie posiadane zobowiązania. Zmieniona została też struktura uposażonych - małżonkowie uposażeni wzajemnie w 99%, 1% otrzymał ojciec ubezpieczonego (potencjalny opiekun prawny dzieci, który został też powołany na zapasowego zarządcę sukcesyjnego w JDG). Dodatkowo zakres ubezpieczenia został zwiększony o trwale inwalidztwo całkowite w wyniku choroby lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku z SU 2 mln oraz poważne zachorowanie z SU 500 tysięcy złotych.

Kredyt z banku na spłatę pożyczki od udziałowca?


03/2022


Profil klienta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma produkcyjna

Roczny przychód 24.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Były udziałowiec udzielił pożyczki spółce-matce na kwotę 7 mln PLN na oprocentowaniu dużo wyższym niż bankowe. Spółka-matka posiadała nieruchomość, którą można było obciążyć hipoteką, ale nie miała źródła spłaty kredytu, ponieważ nie miała przychodów. Spółka-córka, natomiast prowadziła działalność gospodarczą, ale generowała straty naruszające kapitały własne i nie była dłużnikiem tej pożyczki.


Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy i sfinalizowaliśmy negocjacje w sprawie trójstronnego porozumienia (spółka-matka, spółka-córka oraz bank) dot. wcześniejszej spłaty pożyczki od byłego udziałowca ze środków uzyskanych z kredytu bankowego.

Nowy kredyt w trakcie zmiany formy prawnej spółki?


05/2021


Profil klienta

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

Firma produkcyjno–handlowa

Roczny przychód 20.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Bank finansujący Firmę od kilku lat, odmówił odnowienia kredytu w rachunku bieżącym. Proponował zmianę na kredyt ratalny z wysokim oprocentowaniem, na krótki okres z bardzo wysoką ratą. Klient w trakcie zmiany formy prawnej ze spółki z o.o. spółki komandytowej na spółkę jawną, co nie ułatwiało uzyskania decyzji w Banku.


Rozwiązanie

Po analizie posiadanego finansowania i struktury majątku Firmy przenieśliśmy wszystkie kredyty do innego banku. Wynegocjowaliśmy dla Klienta niższą o połowę prowizję za spłatę kredytu inwestycyjnego oraz bardzo dobre warunki faktoringu w nowym Banku. Klient otrzymał korzystniejsze warunki cenowe za finansowanie zewnętrzne i dodatkowe środki na rozwój działalności. Udzieliliśmy także wsparcia w procesie aktualizacji wszelkich danych w Banku po finalnym przeprowadzeniu zmiany formy prawnej.

Potrzebujesz kredytu z zabezpieczeniem rzeczowym, a jedyne co posiadasz to nieruchomość w leasingu?


11/2020


Profil klienta

Spółka jawna

Branża budowlana

Roczny przychód 10.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Ze względu na branżę i brak rzeczowego zabezpieczenia Banki nie chciały udzielić Klientowi kolejnego finansowania obrotowego. Na zabezpieczenie kredytu posiadał jedynie nieruchomość zakupioną w leasingu.


Rozwiązanie

W pierwszej kolejności pozyskaliśmy dla Klienta środki na wykup nieruchomości z leasingu. Przeanalizowaliśmy wskaźniki finansowe Klienta i wskazaliśmy mu, które wymagają poprawy. Oczekując na zwolnienie hipoteki na nieruchomości, pracował nad poprawą wskaźników. Następnie pozyskaliśmy dla niego kredyt bankowy na kwotę ponad 2 mln PLN z zabezpieczeniem w formie gwarancji de minimis oraz hipoteki na wykupionej z leasingu nieruchomości.

Kilkumilionowy kredyt w trakcie pandemii COVID-19


04/2020


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja wyrobów tartacznych

Roczny przychód 4.500.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient potrzebował zoptymalizowania zobowiązań kredytowych (dużo rozproszonych kredytów o dość małych kwotach, z różnymi terminami kredytowania) i dodatkowego kapitału obrotowego. Proces ubiegania się o kredyt skomplikowała trudna sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana epidemią COVID-19, czego skutkiem było wprowadzenie przez banki dodatkowych restrykcji i procedur.


Rozwiązanie

Bank radykalnie obniżył wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu (z 5 do 3 mln PLN a łączna kwota kredytowania miała wynosić 4 mln PLN) – wykorzystaliśmy w negocjacjach zwiększenie przez BKG poziomu gwarancji de minimis do 80% kredytu (przed COVID-19 było 60%). Zgodnie z nowym wymogiem Banku przygotowaliśmy analizę środków bezpieczeństwa i harmonogram zabezpieczenia ciągłości działania Firmy. Klient uzyskał kilkumilionowe kredytowanie (w tym nowe środki do obrotu) zgodnie z jego oczekiwaniami.

Produkt kredytowy z segmentu korporacyjnego dla Klienta z uproszczoną księgowością?


02/2019


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przetwórstwo tartaczne

Roczny przychód 5.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient finansował inwestycje kredytami obrotowymi i gotówkowymi dla osoby fizycznej, skutkiem czego płacił miesięcznie 42 tys. zł rat kredytowych. Zapotrzebowanie na jego usługi było duże, ale nie posiadał kapitału obrotowego na ich realizację.


Rozwiązanie

Rozpoznając potrzeby Klienta uznaliśmy, że optymalne dla niego są rozwiązania niedostępne dla jego segmentu - Klient prowadził księgowość uproszczoną (KPiR) a produkty dedykowane były firmom prowadzącym pełną księgowość. Zaprezentowaliśmy dane księgowe Klienta w formie bilansu oraz rachunku zysków i strat, co pozwoliło Bankowi wykonać pełną analizę firmy i udzielić finansowanie, które optymalnie ustrukturyzowało jego zobowiązania – miesięczne raty kredytowe obniżyliśmy o 60%.

Kredyt w 4-krotnie większej kwocie w cenie 3 razy niższej niż w poprzednim Banku?


11/2018


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma handlowa działająca na rynku agro

Roczny przychód 30.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klientowi Bank odmówił odnowienia kredytu w rachunku bieżącym z uwagi na zmianę kryteriów oceny ryzyka, zaskakując tym Klienta, którego sytuacja finansowa była nawet lepsza niż w momencie przyznania kredytu.


Rozwiązanie

W ciągu tygodnia uzyskaliśmy dla Klienta kredyt w 4-krotnie większej kwocie w cenie 3 razy niższej niż w poprzednim Banku, bez rzeczowego zabezpieczenia. Ponadto ofertę finansowania rozszerzyliśmy o dodatkową kwotę kredytu zabezpieczoną hipotecznie równą 100% wartości posiadanej przez Klienta nieruchomości.

Finansowanie obrotowe dla nowoutworzonej spółki z jednym odbiorcą?


08/2018


Profil klienta

Spółka z o.o. 100% właściciel obcokrajowiec

Nowoutworzona spółka celowa świadcząca usługi magazynowania i co-packingu


Potrzeba/problem

Niemożność uzyskania kredytowania obrotowego dla nowego podmiotu. Jeden odbiorca, długie terminy płatności.


Rozwiązanie

Firma posiadała jednego odbiorcę ale była to znana spółka o dobrej kondycji finansowej z siedzibą na terenie UE. Na tej podstawie pozyskaliśmy pełny faktoring należnościowy w kwocie 700 tys. zł z możliwością podwyższenia za kilka miesięcy.

Więcej kredytu obrotowego i mniej zabezpieczeń jego spłaty?


04/2018


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

branża budowlana – budowa hal i konstrukcji stalowych

Roczny przychód 10.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient potrzebował kredytu na finansowanie bieżącej działalności. Wcześniej korzystał z kredytów obrotowych w banku, który zawsze wymagał zabezpieczenia hipotecznego dla takiego finansowania.


Rozwiązanie

Po rozpoznaniu potrzeb Klienta i jego sytuacji finansowej, pozyskaliśmy kredyt obrotowy z oprocentowaniem 3-krotnie niższym niż poprzednio i bez konieczności obciążania majątku hipoteką. Co istotne, koszt uzyskania kredytu zamknął się w budżecie ściśle określonym przez Klienta.

Duże oszczędności na kosztach kredytowych poprzez konsolidację kredytów?


01/2018


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Branża stolarska

Roczny przychód 1.500.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient posiadał kilka kredytów w różnych bankach. Łącznie suma jego zobowiązań kredytowych wynosiła 500.000 PLN. Potrzebował obniżenia kosztów kredytowania.


Rozwiązanie

Po analizie zobowiązań Klienta, wybraliśmy dwa banki, które dokonały konsolidacji kredytów na lepszych warunkach cenowych. Oszczędności na kosztach kredytowych wyniosły 16.000 PLN rocznie.

Zmiana faktora w trakcie trwania umowy faktoringowej


12/2017


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma transportowa

Roczny przychód 1.500.000 PLN


Potrzeba/problem

Firma podpisała niekorzystną dla siebie umowę z instytucją faktoringową. Skomplikowany i kosztowny instrument nie był wykorzystywany przez Firmę.


Rozwiązanie

Wynegocjowaliśmy niskie koszty przeniesienia faktoringu do innej Firmy. Przeniesienie cesji przeprowadziliśmy natychmiastowo pomimo prób uniemożliwienia tego przez poprzedniego faktora. Klient uzyskał dostęp do środków i nowe, tańsze źródło finansowania.

Faktoring na sfinansowanie pojedynczego kontraktu


11/2017


Profil klienta

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Produkcja odzieży

Roczny przychód 2.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Firma wygrała zamówienie publiczne na swoje usługi o wartości 4,5 mln zł. Produkcję zleciła zagranicznemu podwykonawcy za 2,5 mln zł. Na uregulowanie zobowiązania wobec podwykonawcy Spółka potrzebowała kredytu 1,7 mln zł.


Rozwiązanie

Z uwagi na zbyt niskie w stosunku do wnioskowanej kwoty kredytu przychody, krótki okres prowadzenia działalności oraz brak rzeczowego zabezpieczenia transakcji, nie było możliwości uzyskania kredytu bankowego. Pozyskaliśmy dla Klienta faktoring dłużny w kwocie 335 tys. EUR pod jednorazowe zlecenie zabezpieczony wpisem hipotecznym na drugim miejscu.

Finansowanie zewnętrzne dla firmy z branży "wysokiego ryzyka"


09/2017


Profil klienta

Spółka jawna

Firma z branży paliwowej, doświadczony przedsiębiorca

Roczny przychód 300.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Trudności w uzyskaniu finansowania w bankach komercyjnych na zwiększenie zakupów z uwagi na przynależność do branży „wysokiego ryzyka”.


Rozwiązanie

Finansowanie pozyskaliśmy dla Klienta z instytucji niebankowej w formie faktoringu z limitem 10 mln PLN oraz faktoringu odwrotnego na kwotę 1,6 mln PLN.

500 000 zł kredytu bez określenia celu, na 10 lat, na podstawie analizy przychodów i historii kredytowej


05/2017


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Naprawa i konserwacja maszyn + produkcja konstrukcji stalowych

Roczny przychód 700 000 PLN


Potrzeba/problem

Brak możliwość uzyskania finansowania obrotowego w bankach pomimo dużej ilości zleceń i wysokiej marży na prowadzonej działalności.


Rozwiązanie

Pozyskaliśmy finansowanie niecelowe w Banku w wysokości 500 tys. zł na okres 10 lat, oparte głównie na poziomie obecnych przychodów i historii kredytowej. Dzięki uzyskaniu dodatkowego kapitału na rozwój Firma zwiększyła obroty w ciągu roku o 90%.

Kredyt inwestycyjny na kilka milionów dla firmy na KPiR


03/2017


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja i renowacja drzwi, okien oraz innych elementów stolarskich

Roczny przychód 3.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient potrzebował kapitału na budowę hali warsztatowo-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Wartość inwestycji 3.500.000 PLN, środki własne Klienta 750.000 PLN.


Rozwiązanie

Prowadziliśmy aplikowanie o kredyt od początku do uruchomienia kredytu. Opracowaliśmy dla Klienta biznesplan, w którym wszystkie historyczne dane finansowe jak i prognozowane przedstawiliśmy w układzie pełnej księgowości (bilans i RZiS), mimo, że Klient prowadzi uproszczoną księgowość, co pozwoliło bankom na szeroką analizę sytuacji finansowej Klienta. Firma uzyskała kredyt inwestycyjny w kwocie 2.750.000 PLN oraz kredyt obrotowy na finansowanie VAT w kwocie 620.000 PLN.

Faktoring dla Klienta w trudnej sytuacji płatniczej, w oparciu o bazę solidnych odbiorców


10/2016


Profil klienta

Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Firma transportowa

Roczny przychód 15.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Firma o ugruntowanej pozycji na rynku, duży majątek, baza Klientów, wyrobiona marka ale posiadająca problemy z płynnością finansową i regulowaniem zobowiązań – zaległości w urzędzie skarbowym, ZUS, zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów, zaległości widoczne w BIK.


Rozwiązanie

Pomimo trudnej sytuacji płatniczej Firmy, pozyskaliśmy dla niej faktoring z limitem w wysokości miesięcznego obrotu wykorzystując fakt, że Klient posiada bazę solidnych kontrahentów. Ponadto wynegocjowaliśmy optymalny czas na uporządkowanie przez Klienta jego zaległych zobowiązań wobec US i ZUS.

Gwarancja de minimis jako jedyne zabezpieczenie kredytu?


07/2016


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Handel detaliczny

Roczny przychód 2.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Klient posiadał kredyt 200.000 zł zabezpieczony hipoteką na swojej prywatnej nieruchomości. Potrzebował dodatkowego kapitału obrotowego. Nie miał już innego majątku na zabezpieczenie kolejnego kredytu.


Rozwiązanie

Uzyskaliśmy dla Klienta kredyt w kwocie 400.000 zł z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis, która jest jedną z form publicznej pomocy dla przedsiębiorców.

Ta sama nieruchomość a kredytu 2,5x więcej?


04/2016


Profil klienta

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma transportowa

Roczny przychód 5.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Firma korzystała z kredytowania obrotowego w jednym banku gdzie uzyskała łącznie 750.000 PLN pod zabezpieczenie hipoteczne na trzech posiadanych nieruchomościach (o łącznej wartości 4.500.000 PLN).


Rozwiązanie

Przenieśliśmy kredyty do innego banku, gdzie Klient otrzymał dwa kredyty: 1 mln zł w formie kredytu w rachunku bieżącym i 1 mln zł kredytu na dowolny cel (z 10-letnim okresem spłaty). Wystarczyła hipoteka na dwóch nieruchomościach (o wartości łącznie 3.700.000 PLN). Dodatkowo wynegocjowaliśmy dla Klienta o połowę niższe oprocentowanie kredytu a zasilenie firmy w dodatkowy tańszy kapitał obrotowy pozwoliło wygenerować o ponad połowę wyższe przychody w ciągu dwóch następnych lat współpracy.

Kredyt dla spółki z rocznym stażem w oparciu o wyniki firm wspólników?


03/2016


Profil klienta

Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Handel detaliczny z branży spożywczej

Roczny przychód 30.000.000 PLN


Potrzeba/problem

Trzech wspólników prowadziło wspólny biznes jako trzy osobno zarejestrowane działalności gospodarcze. Planując połączenie działalności powołali spółkę komandytową. Po roku jej działalności zaistniała potrzeba skorzystania z finansowania zewnętrznego. Przychody spółki za ten okres stanowiły 20% obrotu powiązanych podmiotów.


Rozwiązanie

Bazując na wynikach powiązanych podmiotów, uzyskaliśmy dla spółki z rocznym stażem działalności kredyt obrotowy w kwocie 750.000 zł. Ponadto spółka została objęta przez Kancelarię wsparciem w monitorowaniu realizacji wymagań Banku w zakresie kondycji finansowej Firmy.